ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden in het kort

1 Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: Octopus Ribbon Re-Inking Service, gevestigd te Boxmeer

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie Leverancier enige (rechts)handeling verricht;

Overeenkomst: iedere afspraak tussen Leverancier en de Opdrachtgever, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;

Producten: alle zaken en direct met de levering van die zaken samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

Toeleverancier: de fabrikant van de Producten en/of degene van wie Leverancier ze heeft betrokken.

2 Toepasselijkheid

De Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen. Leverancier wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk af. Indien tussen partijen ter zake van de Producten een service-overeenkomst wordt gesloten, zijn op die service-overeenkomst, afhankelijk van het soort Producten, tevens specifieke algemene service-voorwaarden van Leverancier van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de service-voorwaarden.

3 Aanbiedingen, totstandkoming en wijzigingen van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten

3.1 Een aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Een Overeenkomst komt tot stand indien en voorzover Leverancier een order schriftelijk aanvaardt of daaraan uitvoering geeft. Wijzigingen/aanvullingen in/op een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien Leverancier ze schriftelijk vastlegt en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

3.2 Alle opgaven door Leverancier van getallen en/of andere aanduidingen van Producten zijn met zorg gedaan, maar Leverancier kan er niet voor instaan dat er geen afwijkingen zullen zijn. Getoonde monsters, tekeningen, foto's of modellen zijn slechts aanduidingen. Leverancier kan voorts Producten danwel onderdelen daarvan betrekken bij andere Toeleveranciers dan aanvankelijk overeengekomen. Wanneer Producten zodanig afwijken van Leverancier's eerder gedane opgaven, dat de Opdrachtgever niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, kan deze de Overeenkomst ontbinden, voorzover dat in redelijkheid noodzakelijk is.

3.3 Partijen kunnen overeenkomen dat de Producten eerst op zicht worden afgeleverd. De Opdrachtgever kan alsdan binnen de overeengekomen zichttermijn de Overeenkomst schriftelijk ontbinden. Alsdan dient hij de Producten in originele staat en in de originele, onaangebroken verpakking op eigen kosten binnen de zichttermijn te retourneren. Tenzij anders overeengekomen is de zichttermijn 30 dagen, te rekenen na aflevering.

4 Prijzen

4.1 De prijzen voor Producten staan in Leverancier's laatst gedrukte prijslijst. Prijzen zijn uitgedrukt in Nederlandse guldens en exclusief omzetbelasting.

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op bij het samenstellen van de prijslijst geldende wisselkoersen. Indien deze (in belangrijke mate) wijzigen, is Leverancier, ook na het sluiten van de Overeenkomst, gerechtigd de prijs dienovereenkomstig bij te stellen.

4.3 In alle andere gevallen is Leverancier ook na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd kennelijke fouten in de prijsstelling te corrigeren, wanneer deze prijsstelling evident onjuist is en berust op een kennelijke verschrijving/drukfout of extra vracht-/administratiekosten van Toeleveranciers.

4.4 Tenzij anders afgesproken, worden Overeenkomsten met een geldelijke waarde kleiner of gelijk aan €1000,- (excl. BTW en vrachtkosten) vermeerderd met extra administratie-/vrachtkosten. Deze uitzondering geldt oa. indien de bij de Overeenkomst behorende Producten door de Opdrachtgever persoonlijk bij Leverancier afgehaald worden.

5 Betaling

5.1 De Opdrachtgever zal hem in rekening gebrachte bedragen, zonder korting of inhouding, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening en heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten. Indien Leverancier gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, kan Leverancier, alvorens (verder) te presteren, eisen dat (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat zekerheid wordt gesteld, ter hoogte van de bedragen die Leverancier, al dan niet opeisbaar, van de Opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Leverancier. Betaling van Overeenkomsten vanaf €2000 (incl. BTW) dienen betalingen 50% vooruit te geschieden en het resterende bedrag bij aflevering.

5.2 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Leverancier op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.3 De Opdrachtgever betaalt over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt. Bij verzuim zal de Opdrachtgever e buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig vergoeden aan Leverancier. Die buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van €120,-, vermeerderd met omzetbelasting.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het eigendom van Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst aan Leverancier verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

6.2 Voordat de Opdrachtgever eigenaar is van de Producten, mag hij de Producten niet verhuren, in gebruik geven, verpanden, of anderszins bezwaren. De Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van de Opdrachtgever's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. De Opdrachtgever zal zijn afnemer van de eigendomsrechten van Leverancier op de hoogte stellen.

6.3 De Opdrachtgever zal Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer Leverancier's Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins daarop aanspraak wordt gemaakt. Bovendien zal de Opdrachtgever Leverancier op diens eerste verzoek mededelen waar die Producten zich bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk de deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van Leverancier. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de Producten onverwijld wordt opgeheven.

7 Afleveringstermijn

7.1 Een overeengekomen afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en gaat - indien gegevens danwel hulpmiddelen van de Opdrachtgever nodig zijn- pas in als deze in bezit zijn van Leverancier. Het streven is om Producten, voorzover voorradig binnen 24 uur na het sluiten van de Overeenkomst af te leveren.

7.2 Leverancier zal overeengekomen afleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht nemen. Bij overschrijding heeft de Opdrachtgever echter geen recht op schadevergoeding en evenmin op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding zodanig is dat de Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden geacht het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand te laten. De Opdrachtgever mag in dat geval de Overeenkomst ontbinden, voorzover strikt noodzakelijk.

8 Aflevering en risico

8.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering door bezorging van de Producten franco huis.

8.2 Neemt de Opdrachtgever Producten niet of niet tijdig af, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval mag Leverancier de Producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever opslaan of aan een derde partij verkopen. De Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop.

9 Overmacht

9.1 Indien Leverancier door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming daarvan opgeschort voor de duur van de overmacht. Duurt de overmacht 1 maand, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, voorzover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt. Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Leverancier als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door directe of indirecte Toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport.

10 Inspectie en klachten

10.1 Onverminderd het in artikel 14 bepaalde, moeten de Producten direct na aankomst op de plaats van bestemming worden geïnspecteerd. Klachten (bijvoorbeeld over "dead on arrival") moeten uiterlijk binnen 48 uur na aankomst schriftelijk aan Leverancier worden gemeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen die termijn kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk worden gemeld.

10.2 Na het constateren van enig gebrek is de Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, de toepassing en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. De Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Leverancier in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie. Indien de Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever geen aanspraken terzake.

10.3 De Opdrachtgever mag de Producten slechts retourneren, indien Leverancier daarmee heeft ingestemd en na afgifte van een daarvoor bestemd retournummer. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Leverancier.

10.4 Indien de Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt, is de daaruit voor Leverancier voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 11.3 omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 11.

11 Verplichtingen van Leverancier

11.1 De Opdrachtgever heeft geen aanspraak op garantie in geval van:

  • bediening, toepassing, afstelling en/of installatie door de Opdrachtgever of derden op onoordeelkundige wijze en/of niet overeenkomstig de betreffende product-documentatie of handleidingen;
  • van buiten komende oorzaken, opgetreden na het tijdstip van (af)levering waaronder gebreken die het gevolg zijn van installatie in samenhang met niet compatibele of niet passende andere goederen;
  • reparatie of het aanbrengen van wijzigingen aan enig deel van de Producten door de Opdrachtgever of derden;
  • de toepassing van verbruiksgoederen door de Opdrachtgever of derden die niet door Leverancier zijn geleverd of geadviseerd;
  • andere omstandigheden die naar verkeersopvatting voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen.

11.2 Tenzij anders vermeld staat Leverancier niet in voor diskettes, papier, inktlinten, toner, printpatronen, batterijen en dergelijke van Toeleveranciers alsmede het verrichten van afstellingen.

11.3 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Producten defecten vertonen kan Leverancier ofwel de niet deugdelijk gebleken Producten tegen retournering daarvan vervangen door nieuwe, ofwel de Producten deugdelijk herstellen. Leverancier heeft het recht om ter uitvoering van zijn vervangings-/herstellingsverplichting andere, gelijkwaardige, Producten te leveren, die bijvoorbeeld zijn betrokken van andere Toeleveranciers dan aanvankelijk overeengekomen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Leverancier terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en tot geen verdere (schade)vergoeding gehouden.

12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Onverminderd het in artikel 14 bepaalde, is Leverancier niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 11. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Leverancier te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het Product terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

12.2 Leverancier is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamd gevolgschade die de Opdrachtgever of een derde terzake van (het gebruik van) de Producten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, waaronder de kosten van reproductie of herstel van geheel of gedeeltelijk verloren gegane gegevens (-bestanden), milieuschade en immateriële schade.

12.3 Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van Leverancier op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (Productenaansprakelijkheid). Leverancier zal voorts geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in de artikelen 12.1 en 12.2, indien en voorzover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.

12.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Leverancier zal de Opdrachtgever Leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en zal hij Leverancier alle schade vergoeden die Leverancier lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

13 Intellectuele eigendom

13.1 Onverminderd het in artikel 14 bepaalde, verkrijgt de Opdrachtgever geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

13.2 Leverancier verklaart dat naar haar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden terzake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Leverancier zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voorzover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

13.3 De Opdrachtgever zal Leverancier onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. Alsdan is alleen Leverancier bevoegd daartegen mede namens de Opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal de Opdrachtgever Leverancier zijn medewerking verlenen.

14 Voorwaarden en bepalingen Toeleveranciers

Alle bedingen, bepalingen en/of voorwaarden (waaronder doch niet beperkt tot garantie-, aansprakelijkheids- en licentievoorwaarden) van een Toeleverancier met betrekking tot de Producten zijn onverkort van toepassing op de Overeenkomst tussen Leverancier en de Opdrachtgever. Ingeval van strijdigheid van die bedingen, bepalingen en/of voorwaarden met deze Voorwaarden, gaan de bepalingen van de Toeleverancier voor. In het bijzonder is Leverancier jegens de Opdrachtgever nimmer tot een verdergaande garantie, en of aansprakelijkheid gehouden, dan waartoe Leverancier ten opzichte van die Toeleverancier aanspraak kan maken.

15 Overige verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever zal aan Leverancier alle voor Leverancier's werkzaamheden benodigde gegevens en medewerking (waaronder begrepen te treffen bouwkundige voorzieningen ten behoeve van bijvoorbeeld intern transport en installatie) steeds tijdig ter beschikking stellen resp. verlenen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Indien en voorzover de Opdrachtgever de Producten wil exporteren, is hij verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde exportvergunningen.

16 Verzuim/ontbinding

16.1 Indien de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Leverancier gerechtigd de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld ofwel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

16.2 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van de Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Leverancier de Opdrachtgever binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Leverancier gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door de Opdrachtgever voldoende zeker is gesteld.

16.3 In een situatie als bedoeld in (i) 16.1 of (ii) 16.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Leverancier op de Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Leverancier op de Opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Leverancier gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Leverancier en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om huis, terreinen en gebouwen van de Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. De Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Leverancier in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

17 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden en op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Alle geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden worden, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, terwijl Leverancier vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Opdrachtgever aanhangig mag maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van die vorderingen kennis te nemen.

Algemene voorwaarden in het kort